Obchodní podmínky 

pro provoz internetového obchodu www.ekotwist.cz 

sídlo: Ekotwist – EU s.r.o., Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 - Střešovice 

provozovna: Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37 

IČ: 05059526 

DIČ: CZ05059526 

Tel. +420 777 590 831, email: ekotwist@ekotwist.cz 

Všeobecné ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ekotwist.cz. Podmínky blíže vymezují a  upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy  jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které  obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.  634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které  neupravují obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve  znění pozdějších předpisů. 

 1. Ceny

1.1. Veškeré ceny uváděné v ceníku (e-shopu) jsou uvedené s DPH, která činí 21 %. 

1.2. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny v ceníku i bez zvláštního oznámení. Ceny v době objednávky jsou platné  a zahrnují všechny případné množstevní slevy. Po provedení objednávky nelze ze strany prodávajícího měnit směrem  nahoru. 

1.3. Ceny jsou při vlastním odběru zboží nebo objednávce vždy potvrzeny kupujícímu, který je svým souhlasem  potvrzuje. 

 1. Objednávka zboží

2.1. Zákazník vybere z nabídky požadovaný sortiment zboží a vyplní počet kusů. 

2.2. Zákazník je povinen při registraci uvést úplnou platnou adresu, e-mail a telefon.  

2.3. Zákazník volí způsob platby: zálohovou fakturou (platbou na účet 4276136329/0800), nebo online převodem nebo  dobírkou (hotově) při převzetí zboží. Po připsání platby na náš účet bude zákazníkovi vyexpedováno objednané zboží.  Faktura o zaplacení bude přiložena k zásilce.  

2.4. Zákazník volí způsob dodání (dopravy) – podrobně viz ceník dopravy, který naleznete na našich stránkách. 2.5. Zákazník má právo stornovat objednávku do 2 hodin od objednání zboží e-mailem nebo telefonicky. 

 1. Vyřízení objednávky

3.1. Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím  emailů. Prodávající odesílá tyto emaily: 

Souhrn objednávky obsahující soupis objednaného zboží, způsob dopravy a způsob provedení platby. Informace o odeslání zboží – po předání zásilky přepravní společnosti případně (při osobním odběru) informaci o  možnosti vyzvednutí. 

3.2. Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily. 

 1. Expedice

4.1. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době. 

4.2. Pokud nebyl dohodnut konkrétní termín dodání, je zboží odesláno během 2-5 pracovních dnů. 4.3. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů, má zákazník možnost upozornit na prodlení nebo  objednávku stornovat, případně odstranit problematický titul (zaplacená částka nebo přeplatek je, v případě platby  předem, zaslán zákazníkovi automaticky zpět na účet). V případě, že některý z objednaných druhů zboží není  skladem, bude zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna  objednávky, prodloužení expediční lhůty). 

4.4. Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách. 

4.5. Forma zásilky - zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a  zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu. 

 1. Převzetí zboží

5.1. Kupující v okamžiku převzetí zboží přebírá přepravní list a dodací list. 

5.2. Přepravní společnost vystavuje pro případnou platbu dobírkou příjmový doklad. Daňový doklad je uložen v  zásilce.

5.3. Od okamžiku převzetí dopravcem do okamžiku dodání zboží kupujícímu přebírá odpovědnost za poškození zásilky  přepravní společnost, která je k tomuto účelu pojištěna. Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, musí  uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. 

5.4. Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je převzal od dopravce nebo osobně vyzvedl z některého  ze skladů. 

5.5. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno na základě potvrzené objednávky nebo uzavřené smlouvy. 5.6. Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat neporušenost obalu, druh, množství dodaného zboží a  případné odchylky včetně poškození zásilky (rozbité sklenice, poškozený obal, natržené krabice s víčky atd.)  poznamenat na přepravní a dodací list, který předá dopravci, který jej potvrdí. V případě že kupující tyto skutečnosti  nepoznamená na výše uvedené dokumenty nelze později k těmto okolnostem přihlížet při uplatnění reklamace. 

 1. Vrácení zboží

6.1. V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku (č. 40/1964 ve znění pozd. předpisů, má kupující právo na odstoupení  od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Zboží  odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude do 30  dnů vyplacena částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v zásilce. Zákazník současně přiloží písemný  doklad o jednostranném odstoupení od smlouvy s vyznačením data uzavření smlouvy a čísla účtu pro provedení  platby. 

6.2. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech  dokumentů tj. dodacího listu, daňového dokladu příp. záručního listu. 

6.3. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne dobírku, zásilky, které nám  zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty). 

 1. Vlastnictví zboží

Prodávající zůstává majitelem veškerého zboží, dokud není uhrazena kupní cena, případně závazky kupujícího vůči  prodávajícímu, a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží. 

 1. Záruka a reklamace

8.1. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být  nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo. 8.2. Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.ekotwist.cz se řídí platnými zákonnými přepisy.  Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.  Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. 

8.3. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena  Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. 

8.4. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů: 

 1. a) e-mailem na adresu ekotwist@ekotwist.cz
 2. b) telefonicky na číslo +420 777 590 831
 3. c) doporučeným dopisem na adresu Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37

8.5. Při reklamaci je kupující povinen doložit veškeré doklady potvrzující nákup zboží u firmy Ekotwist - EU s.r.o. tj.  dodací list, daňový doklad. Současně přikládá předmět reklamace. Dále je povinen předložit písemné odůvodněnou  reklamaci popřípadě fotodokumentaci.  

8.6. Po přijetí reklamace rozhodne prodávající v souladu s platnou legislativou o vyřízení reklamace, tj. reklamaci  posoudí jako oprávněnou (výrobek bude vyměněn nebo bude vrácena část kupní ceny), nebo ji zamítne. 8.7. Kupující je o výsledku reklamačního řízení písemně informován nejpozději 30 dní od uplatnění reklamace. Po  uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 8.8. Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku hradí kupující. 

 1. Slevy

Případné slevy jsou možné po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, jde-li o pravidelné dodávky většího  množství zboží, viz webové stránky. 

  

 1. Ochrana osobních dat

Chráníme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní  data. 

Tato data chráníme před zneužitím. Internetový obchod www.ekotwist.cz se zavazuje k dodržování všech pravidel vč.  dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Údaje, které zadáváte při registraci jako  zákazník, jsou níže uvedeny. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: 

Jméno a příjmení 

Úplná poštovní adresa 

Telefonické, případně emailové spojení 

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby 

za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem a potvrzení objednávky  dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby dané obchodní transakce. Firma Ekotwist – EU s.r.o. jako  provozovatel internetového obchodu www.ekotwist.cz závazně prohlašuje, že veškerá data získaná při obchodní  transakci ze strany kupujícího jsou výhradně majetkem kupujícího a prodávající je využívá pouze k výše popsaným  účelů. Žádná osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám a jsou ukládána v bezpečné databázi. Zákazník má  právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37