Obchodné podmienky 

na prevádzku internetového obchodu www.ekotwist.cz 

sídlo: Ekotwist - EU s.r.o., Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 - Střešovice 

prevádzkareň: Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37 

IČO: 05059526 

DIČ: CZ05059526 

Tel. +420 777 590 831, email: ekotwist@ekotwist.cz 

Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ekotwist.cz. Podmienky bližšie vymedzujú  a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné  vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa  vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane  spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ,  riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, a ktoré sa vzťahujú na podnikateľov, obchodným  zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení neskorších predpisov. 

 1. Ceny

1.1. Všetky ceny uvedené v cenníku (e-shopu) sú uvedené s DPH, ktorá je 0 % (predaj firme/platcovi DPH v rámci EÚ).  V prípade predaja koncovému zákazníkovi, ktorý nie je platcom DPH, bude k uvedenej cene pripočítaná DPH 20 %. 1.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny v cenníku aj bez zvláštneho oznámenia. Ceny v dobe objednávky sú  platné a zahŕňajú všetky prípadné množstevné zľavy. Po vykonaní objednávky nie je možné zo strany predávajúceho  meniť smerom nahor. 

1.3. Ceny sú pri vlastnom odbere tovaru alebo objednávke vždy potvrdené kupujúcemu, ktorý ich svojím súhlasom  potvrdzuje.  

 1. Objednávka tovaru

2.1. Zákazník vyberie z ponuky požadovaný sortiment tovaru a vyplní počet kusov. 

2.2. Zákazník je povinný pri registrácii uviesť úplnú platnú adresu, e-mail a telefón. 

2.3. Zákazník volí spôsob platby: zálohovou faktúrou (platbou na účet IBAN:SK77 2010 0000 0029 0151 9642,  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX), alebo online prevodom alebo dobierkou (v hotovosti) pri prevzatí tovaru. Po pripísaní  platby na náš účet bude zákazníkovi vyexpedovaný objednaný tovar. Faktúra o zaplatení bude priložená k zásielke. 2.4. Zákazník volí spôsob dodania (dopravy) – podrobne viď cenník dopravy, ktorý nájdete na našich stránkach. 2.5. Zákazník má právo stornovať objednávku do 2 hodín od objednania tovaru e-mailom alebo telefonicky. 

 1. Vybavenie objednávky

3.1. Pri štandardnom priebehu vybavenia objednávky prebieha komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim  prostredníctvom emailov. Predávajúci odosiela tieto emaily: 

Súhrn objednávky obsahujúci súpis objednaného tovaru, spôsob dopravy a spôsob vykonania platby. Informácie o odoslaní tovaru - po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti, prípadne (pri osobnom odbere)  informáciu o možnosti vyzdvihnutia. 

3.2. Kupujúci pri štandardnom priebehu vybavenia nie je nútený reagovať na žiadne emaily. 4. Expedícia 

4.1. Predajca sa zaväzuje expedovať tovar v najkratšom možnom čase. 

4.2. Pokiaľ nebol dohodnutý konkrétny termín dodania, je tovar odoslaný v priebehu 2-5 pracovných dní. 4.3. Pokiaľ nie je objednávka odoslaná do 10 pracovných dní, má zákazník možnosť upozorniť na omeškanie alebo  objednávku stornovať, prípadne odstrániť problematický titul (zaplatená čiastka alebo preplatok je, v prípade platby  vopred, zaslaný zákazníkovi automaticky späť na účet). V prípade, že niektorý z objednaných druhov tovaru nie je na  sklade, bude zákazník kontaktovaný a sú mu ponúknuté ďalšie možnosti postupu (storno a vrátenie peňazí, zmena  objednávky, predĺženie expedičnej lehoty). 

4.4. Doručovacia doba je špecifikovaná v dodacích podmienkach. 

4.5. Forma zásielky – tovar je odoslaný zákazníkovi v neporušenom obale, ktorý je prispôsobený charakteru tovaru a  zabraňuje jeho poškodeniu. V zásielke je priložená faktúra plniaca funkciu reklamačného a daňového dokladu. 

 1. Prevzatie tovaru

5.1. Kupujúci v okamihu prevzatia tovaru preberá prepravný list a dodací list. 

5.2. Prepravná spoločnosť vystavuje pre prípadnú platbu dobierkou príjmový doklad. Daňový doklad je uložený v  zásielke.

5.3. Od okamihu prevzatia dopravcom do okamihu dodania tovaru kupujúcemu preberá zodpovednosť za poškodenie  zásielky prepravná spoločnosť, ktorá je na tento účel poistená. Pokiaľ kupujúci prevezme zjavne poškodenú zásielku,  musí uplatňovať prípadnú reklamáciu na prepravcovi. 

5.4. Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar od okamihu, keď ich prevzal od dopravcu alebo osobne vyzdvihol z  niektorého zo skladov. 

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar, ktorý je mu dodaný na základe potvrdenej objednávky alebo uzavretej  zmluvy. 

5.6. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, druh, množstvo dodaného tovaru a  prípadné odchýlky vrátane poškodenia zásielky (rozbité poháre, poškodený obal, natrhnuté krabice s viečkami atď.)  poznamenať na prepravný a dodací list, ktorý odovzdá dopravcovi, ktorý ho potvrdí. V prípade že kupujúci tieto  skutočnosti nepoznamená na vyššie uvedené dokumenty nemožno neskôr k týmto okolnostiam prihliadať pri uplatnení  reklamácie. 

 1. Vrátenie tovaru

6.1. V súlade s § 53 (7) Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo na  odstúpenie od zmluvy uzavretej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie bez udania dôvodu do 14 dní od  prevzatia. Tovar odoslaný najneskôr 14. deň odo dňa prevzatia na adresu predávajúceho bude prekontrolované a  následne bude do 30 dní vyplatená čiastka na číslo bankového účtu uvedené zákazníkom v zásielke. Zákazník súčasne  priloží písomný doklad o jednostrannom odstúpení od zmluvy s vyznačením dátumu uzavretia zmluvy a čísla účtu pre  vykonanie platby. 

6.2. Vrátený tovar nesmie vykazovať známky použitia, nesmie byť akokoľvek poškodený, musí byť vrátený vrátane  všetkých dokumentov, tj. dodacieho listu, daňového dokladu príp. záručného listu. 

6.3. Tovar je možné vrátiť osobne alebo poslať riadne zabalený doporučenou zásielkou (nie dobierku, zásielky, ktoré  nám zákazníci pošlú na dobierku, nebudú prevzaté). 

 1. Vlastníctvo tovaru

Predávajúci zostáva majiteľom všetkého tovaru, pokiaľ nie je uhradená kúpna cena, prípadne záväzky kupujúceho  voči predávajúcemu, a to aj v prípade, že došlo k ďalšiemu predaju tohto tovaru. 

 1. Záruka a reklamácia

8.1. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ten môže byť  nahradený dokladom o zakúpení veci, pokiaľ obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. 8.2. Záruka na tovar zakúpený v internetovom obchode www.ekotwist.cz sa riadi platnými zákonnými predpismi.  Štandardná záručná doba je 24 mesiacov, záruka sa vzťahuje na všetky vady obmedzujúce možnosť riadneho použitia  tovaru. Záruka sa ale nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním. 

8.3. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok na účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená  Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. 

8.4. Reklamácia sa oznamuje niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 1. a) e-mailom na adresu ekotwist@ekotwist.cz
 2. b) telefonicky na číslo +420 777 590 831
 3. c) doporučeným listom na adresu Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37

8.5. Pri reklamácii je kupujúci povinný doložiť všetky doklady potvrdzujúce nákup tovaru u firmy Ekotwist – EU s.r.o.  tj dodací list, daňový doklad. Súčasne prikladá predmet reklamácie. Ďalej je povinný predložiť písomné odôvodnenú  reklamáciu, prípadne fotodokumentáciu. 

8.6. Po prijatí reklamácie rozhodne predávajúci v súlade s platnou legislatívou o vybavení reklamácie, tj. reklamáciu  posúdi ako oprávnenú (výrobok bude vymenený alebo bude vrátená časť kúpnej ceny), alebo ju zamietne. 8.7. Kupujúci je o výsledku reklamačného konania písomne informovaný najneskôr 30 dní od uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 8.8. Náklady na zaslanie opraveného alebo vymeneného výrobku hradí kupujúci. 

 1. Zľavy

Prípadné zľavy sú možné po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, ak ide o pravidelné dodávky  väčšieho množstva tovaru, viď webové stránky. 

 1. Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné  údaje. 

Tieto údaje chránime pred zneužitím. Internetový obchod www.ekotwist.cz sa zaväzuje k dodržiavaniu všetkých  pravidiel vr. dodržiavanie zákona číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií. Údaje, ktoré zadávate  pri registrácii ako zákazník, sú nižšie uvedené. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

Meno a priezvisko 

Úplná poštová adresa 

Telefonické, prípadne emailové spojenie 

Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu a zaúčtovanie  vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a na komunikáciu s Vami. Nákupom a potvrdením  objednávky dávate súhlas so spracovaním týchto údajov pre potreby danej obchodnej transakcie. Firma Ekotwist – EU  s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.ekotwist.cz záväzne prehlasuje, že všetky dáta získané pri  obchodnej transakcii zo strany kupujúceho sú výhradne majetkom kupujúceho a predávajúci ich využíva iba k vyššie  popísaným účelom. Žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a sú ukladané v bezpečnej databáze.  Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv podľa §  21 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. 

 Ekotwist – EU s.r.o., Polešovice 814, 687 37